среда, 21 мая 2014 г.

Тема: Використання мультимедійного комплексу SMART Board на уроках природничого циклу

Вступ
    У зв’язку із сучасним підходом до підготовки учня як майбутнього фахівця на ринку праці, вимоги до сучасного уроку також є достатньо високими. Особливо це стосується його інформаційної складової та форми надання учбового матеріалу. Значною мірою підвищенню цієї якості сприяє використання сучасних інформаційних технологій, а точніше – комп’ютерно-мультимедійних комплексів, таких, наприклад, як SMART Board.


Що таке SMART Board?
         Цей мультимедійний комплекс є поєднанням сенсорної панелі (електронної поверхні дошки) зі спеціальними маркерами, мультимедійного графічного проектора та персонального комп’ютера (підключення дошки до системного блоку комп’ютера – кабель/порт USB 2.0). Програмне забезпечення – спеціальні програми:  SMART (керування параметрами) та Notebook  (основна робоча програма).
Комплекс має можливості:
·        Керування комп’ютерним зображенням за допомогою сенсорної поверхні дошки, причому і маркером, і звичайним дотиком руки до поверхні (відкриття-закриття вікон, керування програмами, курсором миші, інтерактивною клавіатурою тощо);
·        Редагування, збереження, імпортування та друк введеної графічної інформації (малюнку, тексту, нотаток);
·        Розпізнавання будь-якого тексту ( введений мануально текст розпізнається в електронному вигляді);
·        Запис (трансляція) усіх дій за допомогою універсального програвача;
·        Показ презентацій, відео, флеш-роликів та анімації;
·        Робота в Інтернеті;
·        Створення об’єктів, їх редагування, вставка з будь-яких програмних продуктів MS Office (Word, Exel, PowerPoint тощо).
      Наявність такого комплексу дає змогу відмовитися від паперових          наочних посібників – малюнків, таблиць, схем тощо (які в своїй більшості не оновлюються з 1970-1980-х рр.) та використовувати власні напрацювання, до того ж, за наявності певних навичок, їх можна створювати безпосередньо на уроці майже без пауз та затримок часу (на учнів це діє вражаюче).
Особливістю використання комплексу є також можливість спілкування із групою-командою з іншої школи, міста і навіть країни за допомогою ІР-телефонії ( програма Skype) за умови наявності будь-якої веб-камери та виходу і Інтернет.
Використання комплексу SMART Board на уроках біології та природознавства
Комплекс можна використовувати на уроці будь-якого типу, але кожен тип матиме власну специфіку. Основні типи уроків, на яких використання комплексу є найдоцільнішим:
·        Уроки засвоєння нових знань;
·        Уроки узагальнення та закріплення знань;
·        Лабораторно-практичні заняття;
·        Нетрадиційні уроки;
·        Уроки контролю знань.
Уроки засвоєння нових знань
     Основа будь-якого навчання. У викладанні біології, природознавства (загалом, усіх природничих дисциплін) наочність має першочергове значення. А якщо вона ще й гарно виглядає, та ще й анімована та озвучена…(Слід пам’ятати, що образна пам’ять у людини стійкіша за інші, бо розвивається від народження.) Нині вже існує достатньо програм, які можна застосовувати на уроках такого типу. Ефективним буде і використання власних (сторонніх) презентацій зроблених у MS Office PowerPoint.  Презентації полегшують показ фотографій, малюнків, графіків, географічних карт, гербарних матеріалів. Використовуючи анімацію й вставки відеофрагментів, можна продемонструвати процес у динаміці. Усе це забезпечує ефективність сприйняття інформації. Застосовуючи мультимедійні презентації, можна компенсувати відсутність у підручниках матеріалів, у яких відображено сучасні наукові досягнення. Звісно, не кожен урок потребує такого супроводу, але в курсі «Загальна біологія» існують теми, до яких підібрати наочний матеріал дуже нелегко. Наприклад, уроки, на яких учні вивчають молекулярний та клітинний рівні життя. Завдяки анімаційним ефектам такі складні процеси, як біосинтез білка, трансляція, дихання, фотосинтез можна зробити наочними й зрозумілими. При цьому учням спочатку можна продемонструвати загальну схему процесу, а потім відпрацьовувати кожен його крок. Опанування зазначених процесів доцільно підкріпити відповідним роздатковим  матеріалом. Те саме стосується й цитології: демонстрування мікрофотографій і малюнків клітинних органел, їх розташування  в клітині, значно полегшує сприйняття й запам’ятовування навчальної інформації, а використання анімації дає змогу поетапно розглянути всі стадії поділу клітини. Те саме  Ефективність визначається більш стійким запам’ятовуванням матеріалу, швидкісним пригадуванням, а головне – формуванням справжнього інтересу до предмета та позитивних мотивацій його вивчення.


Уроки узагальнення та закріплення знань
 Як свідчить мій досвід, найефективнішою схемою під час проведення уроків такого типу є демонстрування та обговорення презентацій учнів. Презентація може бути індивідуальною або груповою (навіть у вигляді проекту). Підготовка такої презентації та її демонстрування сприяє формуванню навичок аналізувати певний матеріал, виділяти в ньому ключові аспекти, відповідати на загальні та специфічні питання, а головне – створює можливість розвитку й реалізації творчого потенціалу учнів.
Вимоги до учнівських презентацій можуть бути, наприклад, такі:
1.     Якість виступу (логічна та обґрунтована доповідь; чітка, грамотна мова; впевненість під час відповіді тощо).
2.     Демонстрування слайдів має відповідати усній доповіді.
3.     Точні відповіді на запитання, аргументація власної точки зору.
4.     Готовність до дискусії.
5.     При групові презентації – участь у доповіді всіх членів групи.
6.     Чітка відповідність регламенту (часу) тощо.
Лабораторно-практичні заняття
Використання комплексу під час лабораторно-практичних занять із біології/природознавства може стати дуже вагомою альтернативою традиційним урокам, особливо, якщо взяти до уваги сучасний стан лабораторної бази більшості шкільних кабінетів біології.
Тут можна використовувати і вже готові напрацювання (схеми, шаблони, таблиці), і (за умови наявності певного досвіду) виконувати роботу разом з учнями (тобто наступне завдання виводиться на екран після виконання попереднього). Де тематика роботи передбачає використання збільшувальних приладів, можна (за наявності, звісно) застосовувати USB-мікроскоп, зображення з якого проектується на великий екран-дошку, де його можна редагувати та оформити відповідними написами-поясненнями.
Нетрадиційні уроки (відео лекції, бесіди, турніри)
Можна демонструвати відеоролики на певну проблему і потім, із метою розв’язання даної проблеми та пошуку оптимального рішення, влаштовувати круглі столи, дебати, мозкові штурми тощо. Можна використовувати такий методичний прийом: «відключити» власний звуковий супровід і запропонувати учням прокоментувати зображення, продовжити пояснення процесу, що відображається, навіть запропонувати спрогнозувати подальший розвиток подій та їх наслідки. Також можна запропонувати заповнити узагальнюючу таблицю, скласти опорний конспект, знайти відповіді на питання тощо, особливо при використанні флеш-анімації практичного характеру (наприклад, вивчення внутрішніх органів жаби). Причому послідовність дій можна записувати за допомогою програмного рекордера і потім показувати (зокрема й в Інтернеті) як звичайне відео у флеш-форматі.
Уроки контролю знань
SMART Board дає змогу проводити і класичні фронтальні контрольні роботи (із текстовими та відео питаннями), і тестові, індивідуальні та групові вправи. При фронтальних методах краще використовувати готові текстові схеми, шаблони питань або тестових блоків, а якщо передбачається індивідуальне опитування або робота у групах, то можна використовувати мультимедійні  схеми і тести, після завершення яких комп’ютер сам оцінює знання певного учня або всієї групи. Тут є доцільним використання графічних тестових оболонок, таких, як, наприклад, HyperTest.
         Отже, використання мультимедійного комплексу SMART Board можна розглядати як прогресивну (альтернативну) модель сучасного навчання у циклі природничих дисциплін середньої (і вищої) школи, а постійна розробка нових програмних продуктів (а також можливість їх створення силами самих користувачів) робить цей процес особливо ефективним і в очній, і в дистанційній освіті.


Особливості застування педагогічних програмних засобів на уроках біології

                                                     Вступ
     Процес вивчення біології потребує значної кількості різноманітних засобів навчання: таблиць, схем, муляжів, колекцій, карт, гербарного матеріалу, а останнім часом і персональних комп’ютерів. Використання новітніх технологій на уроках біології дає змогу підвищити його ефективність, зробити заняття більш яскравим та цікавим.
    Я намагаюсь використовувати  ІКТ   на уроках. Комп’ютер дозволяє демонструвати  презентації, відеоролики, допомагає учням під  час самостійної роботи .
      У позаурочний час з допомогою комп’ютерних технологій я організовую дослідницьку роботу, учні виконують навчальні проекти. Досить зручно шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет.
     До педагогічних програмних засобів з біології належать : використання проектного методу навчання , який дає змогу учневі з допомогою комп’ютера складати і презентувати зібрану і опрацьовану навчальну інформацію. Бібліотека електронних наочностей  «Біологія 6-11 клас»,  диски «Конструктор уроків з біології  10 клас».
     Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі середньої загальної освіти. Їх можна представити у вигляді такої схеми:
-         використання інформаційних технологій;
-         використання як у фронтальній, так і в груповій роботі;
-         використання електронних підручників;
-         використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);
-         створення власних уроків(інтеграція різних об’єктів в один формат - презентації, web – сторінки).

Використання проектного методу навчання
Використовуючи мультимедійні технології, я спонукаю учнів до творчої самостійності у проектній діяльності, створенні та захисті творчих проектів, які розвивають творчі, пошукові, дослідницькі здібності учнів, підвищують їх пізнавальну активність, сприяють формуванню навичок, що можуть стати корисними в житті, дають можливість вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати, систематизувати та обробляти отримані дані, формувати власне бачення проблеми та способів її вирішення. Інформаційні технології створюють рівні умови для самовираження та самоствердження  учнів. При роботі з обдарованими учнями я  застосовую метод проектів. Це є однією із ланок втілення педагогічної проблеми над якою я працюю: «Застосування елементів екологічного виховання на уроках». Проекти доцільно створювати на уроках та в позаурочний час, на засіданнях гуртка «Юні екологи»,  для участі в обласному конкурсі екологічних проектів, який формує інтерес учнів до екологічних проблем планети та рідного краю. Головною вимогою до учасників ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з екології є представлення завершеного науково-дослідницького проекту природоохоронної або екологічної тематики. Учні створили ряд проектів : «Чому зникають бджоли» , «Не пали опале листя-не руйнуй планету!», «Природо-заповідний фонд Бобринецького району та шляхи його оптимізації», «Побутові відходи та їх вплив на природу», «Міграції птахів» тощо. Перемогу у районному  етапі обласного конкурсу екологічних проектів здобули проекти: «Не пали опале листя- не руйнуй планету!», «Міграції птахів».  Призове місце у обласному етапі конкурсу отримала  учениця восьмого класу Лук’яненко Аліна  з проектом «Чому зникають бджоли». [1]
Застосування бібліотека електронних наочностей 
«Біологія 6-11 клас»
       Педагогічний програмний засіб-це функціонально завершена комп’ютерна програма, призначена для вирішення психологічних,педагогічних, організаційних, методологічних задач та містить комплект програмної документації. Це своєрідні прикладні комп’ютерні програми призначені для організації та підтримки навчання й контролю.
       Бібліотеку електронних наочностей  «Біологія 6-11 клас» можна завантажити з мережі інтернет або придбати на цифрових носіях. На персональному комп’ютері встановлюється ця програма. Вона містить усі розділи біології з шостого по одинадцяти й клас з комплектами відео та фото наочностей. Для вчителя це дуже зручно, адже не потрібно витрачати час на підготовку наочності до уроків.Увімкнути програму та знайти у ній потрібну інформацію може як педагог, так і учень наступним чином:
1.Вибеіть піктограму «Бібліотека електронних наочностей . Біологія 6-11 клас».На робочому столі,двічі натисніть та відпустіть ліву клавішу миші. Зачекайте завантаження програми. Зі списку розділів виберіть послідовно розділи:
-«1Царство рослини, 7 клас (6 клас)»
-1.2 «Клітинна будова рослин»
-1.2.1 «Будова рослинної клітини»
     У правій частині вікна повинна відобразитися наочність. Для кохного елемента показано його назву, що розташована під зображенням наочності.
2.Виберіть об’єкт наочності та двічі натисніть ліву клавішу миші. Відкриється вікно перегляду наочності. Для зміни розміру вкна перегляду наочності наведіть курсор до нижнього правого кута вікна перегляду наочності, натисніть ліву клавішу миші, та не відпускаючи її, збільшіть або зменшіть розміри вікна. Для розкриття вікна перегляду наочності на весь екран натисніть клавішу « Enter».Для повернення до звичайних розмірів вікна натисніть будь-яку клавішу.
3. Для перегляду посилання на джерело інформації наведіть курсор до слова «джерело» в лівому нижньому куті вкна і натисніть ліву клавішу миші. Для повернення до опису наочності виберіть слово «опис».
4.Для закриття вікна наочності натисніть кнопку + .(червоний хрестик), яка міститься у верхньому правому куті вікна.
5.Виберіть піктограму «Конструктор уроків» на робочому столі та двічі натисніть і відпустіть ліву клавішу миші.Зі списку розділів виберіть послідовно розділи:
-1. «Царство рослини, 7 клас (6 клас)»
-2. «Царство рослини. Загальна характеристика царства.»
6.Зі списку інформаційних об’єктів виберіть об’єкт «Бурі водорості» і перетягніть його мишею у віконце під номером 1.
7.Зі списку інформаційних об’єктів виберіть об’єкт, який ви бажаєте переглянути (наприклад «Росичка») і перетягніть його мишею у віконце під номером 2.Зображення повинне з’явитися у віконці.
8. Підведіть курсор миші до панелі інструментів , де зображені ряд кнопок. Та прочитайте їх назви.
9. Натисніть кнопку редагування сцени. Відкриється вікно редагування, яке складається з робочої ділянки  на панелі інструментів.
10.На панелі інструментів натисніть кнопку «додати текстове пояснення». Виберіть вигляд текстового пояснення і надрукуйте відповідний текст.
11.На панелі інструментів натисніть  кнопку  «тест». Оберіть тип запитання та складність тесту. Щоб вибрати тип запитання , підведіть курсор до назви типу, натисніть та відпустіть ліву клавішу миші. Для вибору складності потрібно встановити  кількість балів, що відповідатиме запитанню.
Натисніть кнопку + , щоб збільшити величину на одиницю, кнопку -, щоб зменшити на одиницю.   Кнопка «зберегти» закриває вікно зі збереженням усіх змін параметрів тестового запитання. Кнопка «відмінити» закриває вікно без збереження змін параметрів.
12.Збережіть фрагмент заняття.
За допомогою бібліотеки електронних наочностей можна виконувати практичні роботи.  Це дає змогу учням навчитися аналізувати матеріал та самосійно створювати фрагменти заняття.
1.Завнтежте ППЗ «Бібліотека електронних наочностей.Біологія 6-11 клас». У режимі конструктора уроків.
2.Користуючись інформаційною карткою ,створіть фрагмент заняття на тему «Будова рослинної клітини» і збережіть його.
3. Обговоріть послідовність вивчення цієї теми з учнями.[2]
Застосування конструктора  уроків біології
     Конструктор уроків - це своєрідний  методичний комп’ютерний посібник. Я використовую його при викладанні біології  у 10 класі.
 Конструктор  містить  конспекти  усіх уроків до курсу «Біологія10 клас» у форматі doc(MicrosoftWord)
      46 медіа-презентацій  до усіх уроків у форматі ppt(MicrosoftPowerPoint)   Комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку»:         зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;       можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;   Інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;  115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку;   дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;  722  ілюстрації до курсу. Детальна інструкція зі створення власних уроків за допомогою програми «Електронний конструктор уроку». [3] Наприклад:
Тема. Органи багатоклітинних організмів.
     Вибравши на робочому столі ярлик «Конструктор уроків» натисніть на нього двічі і почекайте поки програма завантажиться. Після завантаження ви побачите перелік розділів та тем урокув біології у 10 класі. Оберіть потрібну вам тему («Органи багатоклітинних організмів.»)і натисніть на неї двічі. Ви увімкнете конструктор уроків. На екрані з’явиться зображення та текст, який озвучується. Це схоже на розповідь вчителя, але сам вчитель займає положення слухача. Розповідається про органи багатоклітинних тварин, їхні види та функції. Вгорі у правому верхньому куті екрану ви бачите ілюстрацію , відео або схему до змісту розповіді. Слід натиснути на значок «розгорнути», щоб учні мали змогу розглянути певний процес . Після розгляду натиснути значок «згорнути» і  переглядати конструктор далі.
Зміст кожного уроку закінчується тестовими завданнями . Учням дуже подобається їх розв’язувати, а вчитель має змогу оцінити більшість учнів класу.


                                                  Висновок
      Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Застосування мультимедіа дозволяє об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування мультимедійних засобів я одержую дві переваги – якісну та кількісну. Якісна перевага очевидна, так як багато дітей з низьким розвитком образного мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно, порівняти, зробити висновки. Важливе значення має також і розвиток пізнавального інтересу учнів до уроків з використанням мультимедіа, що має загальне психологічне підґрунтя. Учні переходять від звичайної цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових зв’язків. Кількісна ж перевага проявляється в тому, що мультимедійне середовище значно вище за інформаційною щільністю. За рахунок поєднання слухового й зорового подання інформації учень здатний засвоїти до 60% інформації.